1 Sa-mu-ên 10:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sau-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ vai trở lên.