Ru-tơ 4:17-22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
17
Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Ô-bết, mà rằng: Một đứa trai đã sanh cho Na-ô-mi. Ô-bết là cha của Y-sai, ông của Đa-vít.
18
Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn.
19
Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đáp;
20
A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn;
21
Sanh-môn sanh Bô-ô; Bô-ô sanh Ô-bết;
22
Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít.