Các Quan Xét 2:11 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh,