Các Quan Xét 17:1 - Bản dịch Truyền thống
Trong núi Ep-ra-im, có một người nam tên là Mi-ca.