Các Quan Xét 1:2 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ay là người Giu-đa phải đi lên; kìa, ta đã phó xứ vào tay họ.