Khải Huyền 9:21 - Bản dịch Truyền thống
Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.