Khải Huyền 9:18 - Bản dịch Truyền thống
Một phần ba loài người bị giết vì ba tai nạn đó, là lửa, khói, và diêm sanh ra từ miệng ngựa.