Khải Huyền 8:9 - Bản dịch Truyền thống
một phần ba sanh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết.