Khải Huyền 8:8 - Bản dịch Truyền thống
Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết,