Khải Huyền 8:6 - Bản dịch Truyền thống
Bảy vì thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi.