Khải Huyền 6:7 - Bản dịch Truyền thống
Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến!