Khải Huyền 6:17 - Bản dịch Truyền thống
Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?