Khải huyền 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.