Khải huyền 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó.