Khải Huyền 22:7 - Bản dịch Truyền thống
Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!