Khải Huyền 22:4 - Bản dịch Truyền thống
chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa,