Khải huyền 22:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!