Khải Huyền 22:13 - Bản dịch Truyền thống
Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.