Khải Huyền 22:12 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.