Khải Huyền 22:10 - Bản dịch Truyền thống
Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến.