Khải Huyền 21:24 - Bản dịch Truyền thống
Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó.