Khải Huyền 20:1 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn.