Khải Huyền 2:6 - Bản dịch Truyền thống
Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà ta, ta cũng ghét nữa.