Khải Huyền 2:28 - Bản dịch Truyền thống
Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.