Khải Huyền 2:21 - Bản dịch Truyền thống
Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!