Khải Huyền 2:15 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la.