Khải Huyền 17:2 - Bản dịch Truyền thống
Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó.