Khải huyền 16:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.