Khải Huyền 14:5 - Bản dịch Truyền thống
trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.