Khải Huyền 14:16 - Bản dịch Truyền thống
Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt.