Khải huyền 13:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vít thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó.