Khải Huyền 13:17 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.