Khải huyền 12:7-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
7
Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;
8
song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.
9
Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.