Khải Huyền 12:15 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sống theo sau người đờn bà, hầu cho kéo người xuống sông.