Khải Huyền 11:3 - Bản dịch Truyền thống
Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.