Khải Huyền 1:19 - Bản dịch Truyền thống
Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,