Khải Huyền 1:18 - Bản dịch Truyền thống
là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.