Khải huyền 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.