Khải Huyền 1:14-16 - Bản dịch Truyền thống
14
Đầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa;
15
chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.
16
Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.