Khải Huyền 1:14 - Bản dịch Truyền thống
Đầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa;