Khải Huyền 1:12 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì;