Giu-đe 1:2 - Bản dịch Truyền thống
nguyền xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em!