Giu-đe 1:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: