3Giăng 1:13 - Bản dịch Truyền thống
Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút: