1 Giăng 5:16-17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
16
Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.
17
Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.