1Giăng 4:19 - Bản dịch Truyền thống
Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.