1 Giăng 4:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.