1 Giăng 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.