1 Giăng 3:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.