1 Giăng 3:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự.